Kroppsorientert traumeterapi

Sensorimotorisk Psykoterapi

Du kan få hjelp til å takle fysiske, psykologiske og emosjonelle utfordringer forårsaket av traumer med hjelp av kroppsorientert traumeterapi.

Traumeterapi kan føre til reduksjon av symptomer hos personer som er plaget med angst, depresjon, manglende kontroll med følelser  og andre fysiske og psykiske plager.  

Et traume er en unik og personlig følelsesmessig reaksjon på en alvorlig hendelse, en serie hendelser eller hendelser som gjentas over lang tid. Personens mulighet til å forstå og integrere den opplevelsen som følger av den alvorlige hendelsen er overveldet og lammet, noe som fører til at følelsene ikke blir bearbeidet. Slike uutholdelige opplevelser, uten mulighet til å samtidig få  trøst, støtte og hjelp fra andre personer til bearbeiding, fører til kronisk aktivering og sannsynlig traumeskade.

Vi snakker om ulike former for traumer:

Et psykologisk traume kan oppstå etter overfall, seksuelle overgrep, trafikkulykker, alvorlig sykdom, krigssituasjoner, plutselig tap av en nær person o.l. Traumer som inntreffer i voksen alder, har potensiale til å sette oss «tilbake i utviklingen» ved at de kan bryte ned reguleringssystemet som er blitt etablert gjennom oppveksten. Hvilke hendelser som fører til traumereaksjoner er individuelt.

Et utviklingstraume oppstår etter overveldende hendelser, eller hendelser som oppleves som farlige, knyttet til en eller flere nære omsorgspersoner. Overveldende hendelser som skjer tidlig i livet, og som hindrer hjernens evne til å regulere affekt, er særlig skadelige. Skadepotensialet er størst når dette erfares over tid (gjentas) og involverer de voksne som har omsorgsansvaret for barnet. Barn som vokser opp i et miljø som preges av en eller flere skremmende voksne omsorgspersoner ender som regel opp med ulike traumerelaterte skader (traumereaksjoner).

Som sertifisert traumeterapeut har jeg hjulpet mange ved hjelp av traumeterapi i Bergen og omegn.

Traumeterapi kan eksistere i mange ulike former

Det finnes ikke bare èn behandlingsmetode som nødvendigvis passer for alle. Hvilken tilnærming av behandling som vil passe, vil være helt individuell for hver klient. Personlig  tilpasset traumeterapi er nødvendig fordi hva som oppleves som overveldende, og hvilke reaksjoner og plager det fører til er subjektivt. 

Traumeterapi sentralt i Bergen sentrum

Jeg har arbeidet med mennesker i over 40 år, og har behandlet mange personer ved hjelp av ulike terapiformer, i Bergen og omegn. Flere års erfaring med helsefremmende- og forebyggende arbeid, behandling, pleie og undervisning i ulike deler av helsevesen- og høyskolesystem har gitt meg en bred praktisk og teoretisk kunnskapsbase. Jeg har nylig oppnådd sertifisering som traumeterapeut og har dermed de verktøyene jeg trenger for å hjelpe deg til å mestre dine traumereaksjoner. 

traumeterapi

Kjennetegn på traumereaksjoner

Personer som har overlevd traumer har i hovedsak symptomer i stedet for minner.

Umiddelbare symptomer som kommer like etter hendelsen kan variere fra sterke panikkanfall, redsel, sinne, gråt, selvanklager og klenging til nummenhet, forvirring, kroppssmerter, hjerterytmeforstyrrelser, fordøyelsesplager, søvnvansker og konsentrasjonssvikt.

Langtidssymptomer kan spenne over et svært vidt spekter av plager og det kan ofte være vanskelig å knytte plagene til traumatiske hendelser som ligger tilbake i tid. Eksempel på slike symptom er:

Panikkanfall, generell angst, innsovningsvansker, apati, somatiske plager uten medisinsk forklaring, smerter i kroppen, selvhat, selvdestruktiv atferd, rusmisbruk, relasjonelle problemer, håpløshet, hukommelsestap, spiseforstyrrelser, kronisk stress, hjerterytmeforstyrrelser, redusert selvtillit/selvfølelse, oppmerksomhetsforstyrrelser, dissosiasjon og depresjon.

Hvordan behandle traumerelaterte plager med Sensorimotorisk Psykoterapi

Samtaleterapi er ikke aleine en tilstrekkelig behandlingsform ved traumer. Sensorimotorisk psykoterapi (SP) er en kroppsorientert samtaleterapi som fokuserer på reaksjoner og minner som sitter i kroppen, og som kommer til uttrykk i ulike følelser, bevegelser, handlinger og tanker. Traumene har gjerne ført til at du har glemt deler av det som skjedde med deg. Jeg skal gjøre så godt jeg kan for at du skal finne tilbake til disse delene. 

Minnene dine befinner seg i nervesystemet ditt og de kan påvirkes/kalles fram ved at terapien rettes mot kroppsopplevelser, bevegelser, pust, tanker, følelser og fragmenterte minnebilde. Jeg lytter med øyne, ører og min egen kropp til ordene dine og til det du ikke sier men viser med bevegelser, stemme, øyne, ansikt og resten av kroppen din. 

Vi vil sammen utforske dine gamle og ofte lite hensiktsmessige strategier for mestring og beskyttelse, og slik forsøke å komme til bunns i det du strever med. Når vi har kommet oss gjennom det vonde og vanskelige gir vi rom og tid til nye følelser, ny mestring,  ny forståelse og ny vekst.

Sensorimotorisk psykoterapi (SP) er en kroppsorientert samtaleterapi som fokuserer på reaksjoner og minner som sitter i kroppen, og som kommer til uttrykk i ulike følelser, bevegelser, handlinger og tanker. Traumeerfaringene lærte deg å glemme deler av deg selv. Jeg skal gjøre så godt jeg kan for at du skal finne tilbake til disse delene slik at du kan bli bedre kjent med deg selv og dermed vite hva du trenger. Minnene befinner seg i nervesystemet og de kan påvirkes ved at terapien rettes mot kroppsopplevelser, bevegelser, pust, tanker, følelser og fragmenterte minnebilde. Jeg lytter med øyne, ører og min egen kropp til ordene dine og til det du sier med ditt ansikt og din kropp.

Samtaleterapi alene er ikke en tilstrekkelig behandlingsform ved traumer. Vi utforsker dine gamle og ofte lite hensiktsmessige strategier for mestring og beskyttelse via følelser og reaksjoner og slik forsøker vi å komme til bunns i det du strever med. Når vi har kommet oss gjennom det vonde og vanskelige gir vi rom til nye følelser, ny mestring, en ny forståelse og ny vekst.

Hva er traumer og traumebehandling

Mange mennesker har hatt opplevelser som har skadet dem, har fått dem til å frykte for livet eller som har krenket dem dypt. Slike hendelser omtales ofte som psykologiske traumer. 

Det er helt naturlig å ha sterke reaksjoner etter slike hendelser. For noen vil reaksjonene vedvare og utvikle seg til fysiske og psykiske helseplager. Fastlegen strever ofte med å forstå disse plagene og har derfor lite hjelp å tilby. Traumeterapeuten kan behandle både de fysiske og psykiske plagene etter traumer.

Hva er en traumatisk hendelse

Ordet traume betyr skade eller sår. Når vi snakker om psykologiske traumer, mener vi en type hendelse som kan føre til psykiske skader som plager den berørte i ettertid.  

Det er vanlig å skille mellom ulike typer traumatiske hendelser. Et skille går mellom traumer påført av andre mennesker, som vold, krigsoppplevelser og overgrep, og mer tilfeldige traumer, som naturkatastrofer og ulykker. En egen type traumer er de som blir påført av personer som står deg nær, såkalte relasjonelle traumer, for eksempel familievold og incest. Det er også vanlig å skille mellom enkeltstående traumastiske hendelser (som en ulykke eller et terrorangrep) og traumer som utspiller seg gjentatte ganger over tid.

Kilde Norsk psykologiforening. 

Merete O. Karlsen

Merete O. Karlsen

Timebestilling

Vi ønsker at du raskt skal få time hos oss.
Bruk vår onlinebestilling og finn ønsket tidspunkt.